Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacje nieudostępnione

Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP

ZASADY OGÓLNE

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001r Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust. 2).

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach.

Zgodnie z art. 3 ustawy, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do

 1. zyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji, przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych,
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UDOSTĘPNIENIU

Artykuł 6 ustawy szczegółowo określa rodzaj informacji stanowiącej informację publiczną, która podlega upublicznieniu tj. o:

 1. organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym,
 2. organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje;
 3. zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 4. polityce władz – w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 5. danych publicznych – w tym dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej;
 6. majątku publicznym.

FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy informację publiczną udostępnia się w drodze:

 1. ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. udostępnienia na wniosek zainteresowanego,
 3. wstępu na posiedzenia, udostępnienia materiałów w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
 4. wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, terminale informacyjne.

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić tylko ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni ( art. 16 ustawy).

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK

Zgodnie z ustawą (art.10 ust. 1) informacje publiczne będące w posiadaniu Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim, a nie udostępnione w BIP udostępnia się na wniosek wniesiony w trybie określony w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez względnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

Jeśli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe, Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim jest zobowiązany poinformować wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Wypełniony wniosek, należy przekazać do Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim w jednej z poniższych opcji:

 1. przesłać pocztą na adres Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim: ul. Dąbrowskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.
 2. złożyć w biurze Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim (adres j.w.), 
 3. przesłać e-mailem na adres: oda@odaart.pl

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne będące w dyspozycji Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim uniemożliwiają udostępnienia w takiej formie. 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej, może zwrócić się do wnioskodawcy o opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informacje nie składa pisemnego wniosku.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.

Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Andrzej Hoffman
data: 06-08-2020
wytworzył: Mariusz Marchlewicz
data: 06-08-2020
data: 06-08-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 06-08-2020 - Edycja treści
 • 31-08-2017 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 441